Honlapunk jelenleg fejlesztés alatt áll.

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi véleményezés megkezdéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A.§-nak megfelelően, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Újszentmargita Községi Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi rendeletet készít. Mivel az Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, ezért a készítés folyamatának minden lépésébe bevonjuk a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

Településképi arculati kézikönyv

„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Településképi rendelet

A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelt célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

• az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek

• a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

• helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

• a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek. A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

A megbízott tervező iroda elkészítette az Újszentmargita Településképi Arculati Kézikönyve című dokumentumot, valamint az Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő Testületének Településkép védelméről szóló rendelet tervezetét. Az említett dokumentumok az alábbi hivatkozási címen érhetők el, vagy megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

http://www.ujszentmargita.hu/

Újszentmargita Község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 13/2017. (VII.21.) önkormányzati rendeletre tekintettel 2017. október 26. napján 14 óra kezdettel lakossági Fórumot tart a Művelődési Házban, ahol szóban, vagy 2017. Október 31-ig írásban (Újszentmargita Községi Önkormányzat címre (4065, Újszentmargita, Rákóczi u. 125.), vagy az ujszentmargita@gmail.com e-mail címre adhatnak javaslatot vagy tehetnek észrevételt az elkészített településképi kézikönyv és rendelet-tervezet vonatkozásában.

Újszentmargita, 2017. Október 13.

Csetneki Csaba

polgármester